Behandling av personuppgifter

Om personuppgifter

norrkreativ.se, (hädanefter ”norrkreativ”, ”vi”, “oss”) värnar om din personliga integritet. I denna integritetspolicy redogör vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har.

När personuppgifter behandlas

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du kontaktar oss via formuläret på hemsidan eller direkt på vår e-postadress. På så vis kan vi ta en kontakt för ett sätta upp ett webbmöte, förbereda och skicka offert eller avtal, fullfölja avtal, eller för att mäta resultatet av slutförda tjänster. Den rättsliga grunden är berättigat intresse.

Vi kan komma att behandla personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser. Det är nödvändigt för att efterleva t. ex bokförings- och penningtvättslagen, produktansvar och produktsäkerhet. Den rättsliga grunden är rättslig förpliktelse.

Kategorier av personuppgifter

De kategorier av personuppgifter som behandlas är identifikationsuppgifter såsom namn, företagsnamn, adress samt företagsinformation som organisationsnummer. Vi behandlar även kontaktuppgifter såsom mejladress och telefonnummer.

Vem kan ta del av uppgifterna

Endast medarbetare på norrkreativ kommer ta del av uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi delar inte personuppgifter med tredjepart.

Lagringstid

Personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Det innebär att vi kan behålla dina personuppgifter under en skälig tidsperiod efter din senaste kontakt med oss. När personuppgifterna inte längre behövs kommer de att raderas.

Personuppgifter kan komma att sparas längre på grund av en rättslig förpliktelse, t.ex. av bokföringsskäl, eller för att bevaka våra rättsliga intressen om det exempelvis pågår en rättslig process.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att när som helst begära tillgång till de personuppgifter vi har sparat om dig och hur de används.

Rätt till information

Du har bland annat rätt att få veta hur länge dina uppgifter kommer lagras, varför de används och hur du tar tillbaka ditt samtycke.

Rätt till rättelse

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att få dem rättade.

Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar dina uppgifter förutsatt att det inte föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra rättsliga skäl till att uppgifterna måste sparas.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter. Om vi ej kan påvisa att berättigat skäl eller rättsligt anspråk finns kommer vi upphöra med behandlingen.

Rätt till begränsning

I vissa situationer har du rätt att kräva en begränsning av hantering av personuppgifter. Då kommer de endast användas för vissa specifika syften. Om du exempelvis ber om att få personuppgifter rättade eller har invänt mot behandlingen har du rätt till begränsning under tiden som det utreds.

Rätt att flytta uppgifter

För det fall du vill flytta dina uppgifter har du rätt att begära ut de personuppgifter som rör dig. Du har även rätt att begära att personuppgifterna överförs till en annan personuppgiftsansvarig, exempelvis till ett annat företag vars tjänster du istället vill använda.

Informationssäkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och våra interna rutiner. Data förvaras på servar som återfinns i Sverige.

Förändringar

Vår integritetspolicy kan ändras från tid till annan och eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida, om ändringarna är betydande kommer vi att tillhandahålla ett mer framträdande meddelande.

Personuppgiftsansvarig

Firman norrkreativ är personuppgiftsansvarig.

Eventuella klagomål

Om du skulle vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss här.

Senast uppdaterad: april 29, 2024